Όροι συμμετοχής

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία Found.ation M.P που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς 123 (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων «ASSET OGILVY» και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο “COSMOTE StartUp” (περαιτέρω το «Πρόγραμμα») με επίσημο Υποστηρικτή του Προγράμματος την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «COSMOTE»). Ρητά διευκρινίζεται ότι η COSMOTE ως Υποστηρικτής του Προγράμματος δεν έχει καμία ευθύνη για τη διεξαγωγή και την υλοποίησή του έναντι των συμμετεχόντων σε αυτό

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3. AΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα στους εργαζόμενους, στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχους, ιδρυτές κλπ των εταιρειών «Found.ation, «ASSET OGILVY», «OGILVYONE» , ΕΕΔΕ, COSMOTE (και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες) καθώς και στους συνεργάτες, υπεργολάβους αυτών που σχετίζονται με την διεξαγωγή, διοργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος καθώς και στους συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, συζύγους τους καθώς και στα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/11/2013 (12:00:01) (περαιτέρω «Έναρξη του Προγράμματος») μέχρι και την 01/05/2014 (23:59:59) (περαιτέρω «Λήξη του Προγράμματος») ενώ οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην σελίδα http://form.cosmotestartup.gr μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 04/11/2013 έως και 04/12/ 2013. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη υποβολής των συμμετοχών, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δεκτές και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια.   

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της νέας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και θα παρέχει τη δυνατότητα στο 25% του συνόλου των ομάδων και με ανώτερο όριο τις 40 ομάδες , (σύμφωνα με τον τρόπο επιλογής τους που αναφέρεται στους παρόντες όρους) που θα υποβάλουν συμμετοχή τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μονοήμερο σεμινάριο (εφεξής «Selection Day») (Ημέρα Επιλογής) κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ομιλίες από ανθρώπους του χώρου αλλά θα έχουν και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά workshops (εργαστήρια) που θα γίνουν από Έλληνες ομιλητές και τα οποία θα απαντούν σε βασικά ερωτήματα που έχουν οι νέοι επιχειρηματίες. Η πρώτη επιλογή του 25% των ιδεών από αυτές που θα κατατεθούν, θα έχουν τη δυνατότητα στο «Selection Day» να παρουσιάσουν την ιδέα τους μέσα σε 5 λεπτά, σε επιλεγμένη κριτική επιτροπή.   Οι 10 από τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο «Selection Day» θα επιλεχθούν για να συμμετέχουν σε ένα 3μηνο πρόγραμμα (εφεξής “COSMOTE StartUp”), το οποίο συμπεριλαμβάνει: τρεις (3) μήνες Incubation (πρόγραμμα εκόλαψης) και Education πρόγραμμα (εκπαιδευτικό πρόγραμμα), όπου θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε σειρά μαθημάτων σχετικά με το στήσιμο μιας επιχείρησης για την σωστή εξέλιξη της ιδέας τους (αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και ο σχετικός κανονισμός Σπουδών επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Β’) ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε πρακτικά επιχειρηματικά κομμάτια, από επιλεγμένους coaches («προπονητές/ καθοδηγητές) οι οποίοι θα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη των ομάδων και των επιχειρηματικών τους πλάνων κατά την διάρκεια του Προγράμματος. Επιπλέον, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια (Evening Talks- Απογευματινές Ομιλίες) με ομιλητές από την Ελλάδα οι οποίοι θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα τις εμπειρίες και τις συμβουλές τους. Την τελευταία εβδομάδα του Προγράμματος θα παραδοθεί εντατικό σεμινάριο pitching, για να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμμετέχοντες για τις τελικές παρουσιάσεις τους.  Οι 10 ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εξελιγμένη πλέον επιχειρηματική τους ιδέα, η οποία θα έχει εξελιχθεί μετά από τρεις (3) μήνες εντατικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια ενός ημερήσιου event εφεξής “Investors Day”. Στο Investors Day, αναμένεται να προσκληθούν ελληνικές επενδυτικές εταιρίες, ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά σχήματα από το εξωτερικό. Το 3μηνο πρόγραμμα, “COSMOTE StartUp”, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της OTE Academy, όπου η κάθε μια από τις δέκα (10) ομάδες θα έχει στη διάθεσή της δικό της χώρο (διαμορφωμένο με ειδικά χωρίσματα), με αντίστοιχες θέσεις εργασίας όσα τα μέλη της και τεχνολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για να εξελίξουν την ιδέα τους. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο της OTE Academy θα πραγματοποιούνται όλα τα εκπαιδευτικά μαθήματα, τα σεμινάρια, τα βιωματικά εργαστήρια και οι ειδικές εκδηλώσεις.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι ομάδες που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το “Selection Day” αλλά και οι δέκα (10) ομάδες εξ αυτών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο “COSMOTE StartUp” Πρόγραμμα θα επιλεγούν από επιτροπή αποτελούμενη από 5) μέλη (μέλη της Διοργανώτριας και των συνεργατών του Προγράμματος “COSMOTE StartUp” (1 άτομο από την Ελληνική Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1 από το Found.ation, 1 από την COSMOTE, 1 από την OGILVY και 1 από την Google). (εφεξής «Επιτροπή Κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών ιδεών είναι η πληρότητα και η ποιότητα της ομάδας, η ποιότητα της ιδέας, η πρόσβαση στην αγορά-στόχο, η περιπλοκότητα της υλοποίησης και τέλος το Business & revenue μοντέλο. Οι Ομάδες θα πρέπει να έχουν βάση την Ελλάδα

 1. «Selection Day»: τη Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή θα επιλέξει μεταξύ των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής το 25% των συμμετοχών (και μέχρι 40 ομάδες) προκειμένου να προσκληθούν για να συμμετάσχουν στο Selection Day. Έως και το τέλος της ημέρας, τη Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τις επιλεχθείσες Ομάδες. Εάν η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή με τον επικεφαλής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Επιτροπή δύναται να επικοινωνήσει με την πρώτη επιλαχούσα Ομάδα.
 2. Πρόγραμμα “COSMOTE StartUp”: το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου η Επιτροπή θα επιλέξει από τις Ομάδες που συμμετείχαν στο «Selection Day» τις δέκα (10) ομάδες προκειμένου να λάβουν μέρος στο τρίμηνο Πρόγραμμα “COSMOTE StartUp”. Οι 10 νικητήριες ομάδες θα ανακοινωθούν στη λήξη του Selection Day

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Στο Πρόγραμμα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή αποκλειστικά ομάδα ατόμων. Έκαστη ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται από δύο (2) έως τέσσερα (4) ατόμα-μέλη (περαιτέρω «Ομάδα»). Έκαστη Ομάδα έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής με μία (1) επιχειρηματική ιδέα. Το κάθε άτομο μέλος μίας Ομάδας (περαιτέρω «Μέλος») έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Πρόγραμμα μόνο με μία Ομάδα και μία συμμετοχή. Για να συμμετέχει μία Ομάδα στο Πρόγραμμα θα πρέπει, κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών, έκαστο Μέλος της να συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση συμμετοχής  που είναι ανηρτημένη στο http://form.cosmotestartup.gr και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.cosmotestartup.gr. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης συμμετοχής και η αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Έκαστος συμμετέχων/Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Μέλους μίας Ομάδας παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να αποκλείσει από το Πρόγραμμα το Μέλος ή/και την Ομάδα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δεν απαιτείται  αγορά προϊόντος.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές στο Πρόγραμμα και  των συμμετεχόντων σε αυτό μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων/Μέλος, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντα/Μέλος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τα Μέλη/Ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, (δ) σε περίπτωση μη αποδοχής, πλήρως και ανεπιφυλάκτως, της δήλωσης συναίνεσης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’ από έκαστο μέλος της Ομάδας, (ε) σε περίπτωση που η επιχειρηματική ιδέα προβάλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών της COSMOTE ή/και σε περίπτωση που η επιχειρηματική ιδέα είτε είναι ανταγωνιστική της δραστηριότητας της  COSMΟΤΕ είτε προάγει αμέσως ή εμμέσως συμφέροντα ανταγωνιστικών εταιρειών της  COSMΟΤΕ όπου ως ανταγωνισμός ορίζονται επιχειρήσεις παροχής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επικοινωνιών  και δη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης, και οι οποίες είναι ανταγωνιστικές της COSMOTE καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (, (στ) σε περίπτωση που έχουν  περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, (η) σε περίπτωση που οι συμμετοχές περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή έχουν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, (ι) σε περίπτωση που η ιδέα της Ομάδας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συμμετεχόντων ή όχι στο Πρόγραμμα, και συνολικά δεν πληροί τους όρους του άρθρου 9 των παρόντων όρων, (ια) σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες/Μέλη ή/και Ομάδες δεχθούν χρηματοδότηση ή/και έρθουν σε οποιαδήποτε επαφή με εταιρείες ανταγωνιστικές του Υποστηρικτή του Προγράμματος (COSMOTE)  και (ιβ) σε περίπτωση μη πρέπουσας συμπεριφοράς των συμμετοχόντων/ μελών ή και Ομάδων κατά την απόλυτη κρίση του διοργανωτή

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε Μέλος και κατ’ επέκταση κάθε Ομάδα δηλώνει ρητά και εγγυάται (τόσο για λογαριασμό του όσο και για λογαριασμό της Ομάδας του), ότι η επιχειρηματική ιδέα με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

(α) Δε θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα άλλου συμμετέχοντα ή τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οπουδήποτε τρίτου, το δικαίωμα επί των σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, ευρεσιτεχνίας, κλπ. τρίτων καθώς και εν γένει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(β) Δεν προβάλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών της COSMOTE

(γ) Είναι απαλλαγμένη από νομικά και πραγματικά ελαττώματα.

(δ) Είναι πρωτότυπο έργο και ανήκει στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κτλ. τρίτου.

(ε) Σέβεται τη νομοθεσία και γενικά αποφεύγει φράσεις ή ενέργειες, που θα μπορούσαν να βλάψουν στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, αξιοπιστία και το κύρος των ανωτέρω αναφερομένων εταιρειών ή/και τρίτων.

Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω οδηγεί σε ακύρωση της Ομάδας καθώς και σε υποχρέωσή της τυχόν αποζημίωσης κάθε τρίτου.

Έκαστος συμμετέχων/Μέλος ή/και Ομάδα με το παρόν ρητώς παρέχει τη συναίνεσή του στην Διοργανώτρια, σύμφωνα με το άρθρο 13 §6 του ν. 2121/93, προκειμένου η τελευταία να καταρτίσει με τρίτους ενδιαφερομένους συμβάσεις περαιτέρω μεταβίβασης (άρθρ. 12 παρ. 1 ν. 2121/93) ή συμβάσεις εκμετάλλευσης (αρθρ. 13 ν. 2121/93), με αντικείμενο τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά με τον παρόν Πρόγραμμα.

10.ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα μέλη των Ομάδων που θα γίνουν δεκτές στο Πρόγραμμα “COSMOTE StartUp” οφείλουν:

(α) Να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο όπου θα διεξαχθεί το Πρόγραμμα καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

(β) Να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά μαθήματα που θα δίνονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια του COSMOTE Start Up, να πραγματοποιούν εβδομαδιαίες ή μηνιαίες συναντήσεις με τον coach τους, να παρακολουθούν τις απογευματινές ειδικές ομιλίες διακεκριμένων επιχειρηματιών και ανθρώπων του χώρου, να παρευρίσκονται σε όλα τα workshops και τις ειδικές εκδηλώσεις καθώς και σε και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αποτελεί μέρος του COSMOTE Start UpΟι αναλυτικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμμετεχόντων βρίσκονται συνημμένα στο παρόν ως Παράρτημα Β’. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει την Ομάδα αυτή και να προσκαλέσει στο Πρόγραμμα την 1η επιλαχούσα. Στην περίπτωση που μία Ομάδα ακυρωθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος χάνει αυτόματα οιοδήποτε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αμέσως ή εμμέσως.

Οι συμμετέχοντες/Μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη μεταφοράς τους από και προς τους χώρους που θα διεξάγονται οι δραστηριότητες του Προγράμματος, με δικά τους έξοδα.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

11.1 Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπό 1. εταιρείες δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν ή/και να σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με τους παρόντες όρους, την διοργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11.2 Επίσης, οι ανωτέρω αναφερόμενες υπό 1. εταιρείες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα, την υλοποίηση αυτού, την επιχειρηματική ιδέα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος  και των ενεργειών προώθησης και επικοινωνίας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση των εν λόγω εταιρειών παύει να υφίσταται.

11.3 Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπό 1. εταιρείες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων/Μελών/Ομάδων στο Πρόγραμμα και τρίτων προσώπων οι οποίοι εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με το εν λόγω Πρόγραμμα και τις υποβληθείσες επιχειρηματικές ιδέες και τρίτους εν γένει.

11.4 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των Μελών και κατ επέκταση των Ομάδων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

11.5 Οι ανωτέρω υπό 1. εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε υλικού υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες/Μέλη/Ομάδες, για οποιαδήποτε αξίωση τρίτων σχετικά με τις επιχειρηματικές ιδέες/υλικό που υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες. Επίσης, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση προβολής των συμμετεχόντων και των ιδεών τους ή/και ανάληψης επένδυσης των ιδεών .έχουν οι ανωτέρω εταιρείες.

12.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έκαστος συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα παρέχει στη Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια, συναίνεση και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Προγράμματος. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την Διοργανώτρια όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Προγράμματος. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι συνεργαζόμενες με την Διοργανώτρια εταιρείες για τη διοργάνωση του Προγράμματος, ο Υποστηρικτής και τρίτοι που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Εκτελούσα  την επεξεργασία θα είναι η εταιρεία ΑSSET OGILVY  Μετά τη λήξη του Προγράμματος, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων του Προγράμματος θα καταστρέφονται.

13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα και www.cosmotestartup.gr. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος καθώς και να μεταβάλλει την διάρκεια του Προγράμματος (παρατείνει, συντμήσει ή/και διακόψει/ματαιώσει) εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, Χαρά Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26 – 28, 106 80, Αθήνα, 4ος όροφος στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα  του προγράμματος www.cosmotestartup.gr Οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους εταιρείες δεν αναλαμβάνουν ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Πρόγραμμα θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Κατά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. Παράλληλα, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και των Παραρτημάτων Α και Β.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»

1. Ο κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

2. Επίσης, ο Συμμετέχων, επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι:

2.1 Δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας, της COSMOTE, ASSET OGILVY, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Προγράμματος, την εφαρμογή των όρων, τη διαδικασία διενέργειας της επιλογής των συμμετεχόντων, την χρήση/προβολή της επιχειρηματικής του ιδέας ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα.

2.2 Η επιχειρηματική ιδέα με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα: (α) δε θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα άλλου συμμετέχοντα ή τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οπουδήποτε τρίτου, το δικαίωμα επί των σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων , ευρεσιτεχνίας, κλπ τρίτου καθώς και εν γένει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (β) δεν προβάλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών της COSMOTE και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών  και δεν είναι ανταγωνιστική της δραστηριότητας της  COSMΟΤΕ ή δεν προάγει αμέσως ή εμμέσως συμφέροντα ανταγωνιστικών εταιρειών της  COSMΟΤΕ όπου ως ανταγωνισμός ορίζονται επιχειρήσεις παροχής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επικοινωνιών  και δη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης, και οι οποίες είναι ανταγωνιστικές της COSMOTE καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (γ) είναι απαλλαγμένη από νομικά και πραγματικά ελαττώματα, (δ) είναι πρωτότυπο έργο και ανήκει στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κτλ. τρίτου, (ε) σέβεται τη νομοθεσία και γενικά αποφεύγει φράσεις ή ενέργειες, που θα μπορούσαν να βλάψουν στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, αξιοπιστία και το κύρος των ανωτέρω αναφερομένων εταιρειών ή/και τρίτων.

2.3 Είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, μόνιμος και νόμιμος κάτοικος Ελλάδος, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τελεί σε άριστη διανοητική και ψυχική κατάσταση, κατανοεί πλήρως τους όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και συναινεί ανεπιφύλακτα σε αυτούς.

2.4 Η επιχειρηματική ιδέα δεν είναι ανταγωνιστική της COSMOTE και δεν προάγει αμέσως ή εμμέσως συμφέροντα ανταγωνιστικών εταιρειών της COSMOTE.

2.5 Δεν θα δεχθεί χρηματοδότηση ή/και έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με εν δυνάμει επενδυτή ο οποίος ασκεί άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστική δραστηριότητα με αυτή όπως αυτή έχει οριστεί στο Άρθρο 9 των Όρων Συμμετοχής και μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

3. Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2.1. εταιρείες δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν ή/και να σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με τους παρόντες όρους, την διοργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Επίσης, οι ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2.1. εταιρείες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα, την υλοποίηση αυτού, την επιχειρηματική ιδέα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος  και των ενεργειών προώθησης και επικοινωνίας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση των εν λόγω εταιρειών παύει να υφίσταται.

5. Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2.1. εταιρείες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και τρίτων προσώπων οι οποίοι εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με το εν λόγω Πρόγραμμα και τις υποβληθείσες επιχειρηματικές ιδέες και τρίτους εν γένει.

6. Οι ανωτέρω υπό 2.1. εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε υλικού υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε αξίωση τρίτων σχετικά με τις επιχειρηματικές ιδέες/υλικό που υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες. Επίσης, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση προβολής των συμμετεχόντων και των ιδεών τους ή/και ανάληψης επένδυσης των ιδεών .έχουν οι ανωτέρω εταιρείες.

7. Ο Συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια, στην ASSET OGILVY & και τον Υποστηρικτή (COSMOTE) για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, internet, YOUTUBE, facebook και λοιπών social media, της ιστοσελίδας της COSMOTE (είτε ως trailer, είτε αυτούσιο), του δικτύου καταστημάτων της COSMOTE καθώς και των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ), σε γήπεδα και άλλους δημόσιους χώρους (για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών) και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των συμμετεχόντων, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

8. Τέλος, ο Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας καθώς και του τελικού σταδίου του Προγράμματος, θα πραγματοποιείται κινηματογράφηση. Μονταρισμένο υλικό αυτής της κινηματογράφησης δύναται να προβληθεί σε όλα τα μέσα και αποδέχεται και συναινεί με το παρόν στην προβολή του υλικού αυτού σε όλα τα μέσα παγκοσμίως και στο διηνεκές, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των τυχόν πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων του ατελώς. Έτσι, οι ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν το εν λόγω υλικό κατά την κρίση τους Περαιτέρω  ο Συμμετέχων με το παρόν μεταβιβάζει προς τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες, απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων του επί του οπτικοακουστικού υλικού/βίντεο.

9. Ο Συμμετέχων ρητώς παρέχει τη συναίνεσή του στην Διοργανώτρια, σύμφωνα με το άρθρο 13 §6 του ν. 2121/93, προκειμένου η τελευταία να καταρτίσει με τρίτους ενδιαφερομένους συμβάσεις περαιτέρω μεταβίβασης (άρθρ. 12 παρ. 1 ν. 2121/93) ή συμβάσεις εκμετάλλευσης (αρθρ. 13 ν. 2121/93), με αντικείμενο τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά με την αποδοχή από τον συμμετέχοντα των παρόντων Όρων Συμμετοχής και την παρούσα δήλωση συναίνεσης.

10. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να λάβει οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα για την ανωτέρω αναφερόμενη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού, το οποίο προσφέρει προς τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες χωρίς αντάλλαγμα.  Σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι παραιτείται οποιασδήποτε σχετικής μελλοντικής αξιώσεως, απαιτήσεως ή δικαιώματος.

11. Η συμμετοχή στον Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Δήλωσης, καθώς και των Όρων Συμμετοχής του Προγράμματος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ανάλυση Μαθημάτων/Ενοτήτων Εκπαιδευτικού προγράμματος και Οδηγός Σπουδών

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων. Τον υποχρεωτικό κύκλο του Business Induction Course, τον υποχρεωτικό κύκλο των εννέα (9) ενοτήτων και τον κύκλο επιλογής των τεσσάρων (4) ενοτήτων.

ΒUSINESS INDUCTION COURSE

 1. Εισαγωγικές έννοιες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέας επιχείρησης – 4 Ώρες
 2. Εισαγωγικές Έννοιες Λογιστικής-4 Ώρες
 3. Τα βασικά Χαρακτηριστικά της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης- 4Ώρες
 4. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ- 4 Ώρες
 5. Προγραμματισμός Έλεγχος Παραγωγής και Κοστολόγηση – 4 Ώρες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 1. Επιχειρηματικότητα – 6 Ώρες
 2. Οργανωτική Συμπεριφορά – 16 Ώρες
 3. Μάρκετινγκ – 24 Ώρες
 4. Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 16 Ώρες
 5. Διοίκηση Προσωπικού – 12 Ώρες
 6. Διοικητική Λογιστική – 16 Ώρες
 7. Sales Management – 8 Ώρες
 8. Επιχειρησιακή Στρατηγική-Επιχειρησιακό Σχέδιο – 8 Ώρες
 9. Επιχειρησιακό Παίγνιο – 8 Ώρες

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Διοίκηση Παραγωγής – 16 Ώρες
 2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – 8 Ώρες
 3. Business Logistics Management – 8 Ώρες
 4. Project Management – 8 Ώρες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένες για τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες (πχ. εισηγήσεις, ασκήσεις, μελέτη ειδικών περιπτώσεων, simulation – business games, group projects, role play scenarios κλπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ως βοηθήματα μελέτης και εργασίας, υποστηρικτικά των εισηγήσεων του προγράμματος διανέμονται σημειώσεις ειδικά γραμμένες για το πρόγραμμα.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΩΡΑΡΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα για την καλύτερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος, διότι η παρακολούθηση συνιστά ουσιαστικό παράγοντα επιτυχούς εκπλήρωσης του Προγράμματος “COSMOTE StartUp”. Ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών θεωρείται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευση τους θα δηλώνουν την παρουσία τους ονομαστικά στην γραμματεία και θα υπογράφουν αυτοπροσώπως κατά την αποχώρηση τους.

Σε περίπτωση αποχώρησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να ενημερώνουν τον εκπαιδευτή καθώς και τη γραμματεία ώστε να μη χρεωθούν απουσία για όλες τις ώρες. Η υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου των απουσιών είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί μόνο λόγω πολύ σοβαρών προσωπικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων. Για την περίπτωση αυτή, απαιτείται η προσκόμιση ανάλογων δικαιολογητικών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κάθε συμμετέχοντας θεωρείται ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος εφόσον παρακολούθησε το 90% των διδακτικών ωρών. Στη συνέχεια θα του χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής τα οποία θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του Υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων. Ο κάθε συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από 1 έως και 4 από τα μαθήματα του κύκλου μαθημάτων επιλογής. Βεβαίωση παρακολούθησης για τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος θα έχουν οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει το 70% των ωρών διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ενότητας που έχουν δηλώσει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Project Startup, όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, και έχουν παρακολουθήσει το 90% του συνόλου των ωρών του Υποχρεωτικού κύκλου των μαθημάτων, θα έχουν τη δυνατότητα δίνοντας εξετάσεις στα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει να αποκτήσουν πιστοποιημένο Δίπλωμα: «Diploma in Business Administration and Entrepreneurship».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες αξιολογούν την ενότητα αυτή, με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο καλύπτει το σκοπό της αξιολόγησης με ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής τους με την πράξη και τις αρχές του Προγράμματος. Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτών γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους, την προετοιμασία τους, την προθυμία τους να απαντούν σε ερωτήσεις καθώς επίσης και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Η αξιολόγηση γίνεται το πρώτο τέταρτο της τελευταίας ημερομηνίας διεξαγωγής της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας

ΕIΣΗΓΗΤΕΣ

Το “COSMOTE StartUp” έχει την ευθύνη για τον ορισμό των εκπαιδευτών καθώς και για την αξιολόγηση και αντικατάστασή τους. Όλοι οι διδάσκοντες θα έχουν αναγνωρισμένο κύρος και κυρίως εμπειρία και επαγγελματική καταξίωση στον κλάδο τους.